जिल्हा उपनिबंधक व त्यांचा कालावधी
अ.क्र.
अधिका-याचे नाव
कालावधी
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
पृ.मो.बायस
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
दि.1/7/1971 ते 25/11/1972
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
RSVP
13
RSVP
RSVP
14
RSVP
RSVP
15
RSVP
RSVP
16
RSVP
RSVP
17
RSVP
RSVP
18
RSVP
RSVP
19
RSVP
RSVP
20
RSVP
RSVP
21
RSVP
RSVP
22
RSVP
RSVP
23
RSVP
RSVP
24
RSVP
RSVP
25
RSVP
RSVP
26
RSVP
RSVP
27
RSVP
RSVP
28
RSVP
RSVP
29
RSVP
RSVP
30
RSVP
RSVP
31
RSVP
RSVP
32
RSVP
RSVP
33
RSVP
RSVP
34
RSVP
RSVP
35
RSVP
RSVP
36
RSVP
RSVP
37
RSVP
RSVP
38
RSVP
RSVP
39
RSVP
RSVP
40
RSVP
RSVP
41
RSVP
RSVP
42
RSVP
RSVP
43
RSVP
RSVP
44
RSVP
RSVP
45
RSVP
RSVP
46
RSVP
RSVP
47
RSVP
RSVP
48
RSVP
RSVP
49
RSVP
RSVP
50
RSVP
RSVP
51
RSVP
RSVP
52
RSVP
RSVP
53
RSVP
RSVP
54
RSVP
RSVP
55
RSVP
RSVP
56
RSVP
RSVP
57
RSVP
RSVP
58
RSVP
RSVP
59
RSVP
RSVP
60
RSVP
RSVP
61
RSVP
RSVP
62
RSVP
RSVP