सहकारी संस्था कामकाज व इतर विषयक महत्वाचे शासन निर्णय/परिपत्रके

अटल महापणन विकास अभियान व अटल अर्थसहाय्य योजना संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके
लेखापरिक्षण संबंधीत परिपत्रके